Mercaz Female- מרכז פימ"ל

:לתרומות.מרכז פימ"ל אינו רוצה להשיב פני ריקם של אף פונה מחמת קשיים כלכליים
.משך הטיפול נמשך בין שנה לארבע שנים

.כל תרומה בסך של 6300 ש"ח מסייעת לטיפול עבור מטופל אחד לחודש

.כל תרומה של 12600 ₪ יכולה לממן תכנית מניעתית לצוותי בתי הספר

.כל תרומה של 75000 ₪ מסייעת במימון טיפול אינטנסיבי עבור מטופל אחד לשנה

.אנו זקוקים לתמיכה שלך כדי לממש את האידאל הזה

!כל עזרה מסייעת לנו לטפל ולהציל חיים